ข้อมูลสมาชิก []

nares
nares@gmail.com
นายนเรศ เครือประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.3 /ชำนาญการพิเศษ
ชาย
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก
0
0
0
0
รุ่นที่ 1 (เข้า ปี 2530)
2534
วิทยาลัยครูเชียงราย