เรียน พี่น้อง คุรุทายาท ทั่วประเทศไทยที่รักทุกท่านครับ

เรียน พี่น้อง คุรุทายาท ทั่วประเทศไทยที่รักทุกท่านครับ 

          กว่า 25 ปีนับตั้งแต่มีโครงการคุรุทายาทเกิดขึ้นในวงการศึกษาไทย เรามักได้ยินกิตติศัพท์ และคำกล่าวขวัญในทางที่ดีเสมอ หลายคนก้าวสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่ หลายคนเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก มากมาย ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นโยบายของรัฐที่ผันผวนในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผลการจัดการศึกษาที่ยังไม่รุดหน้าและครูมักตกเป็นจำเลยของสังคมเสมอ แต่พวกเราต่างยังคงตั้งมั่นในอุดมการณ์และรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความทุ่มเท แก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามบทบาทและภาระหน้าที่ จนได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นในวงการศึกษาตลอดมา แต่เนื่องจากตามพลังความคิด ความรู้ความสามารถตลอดจนบทเรียนที่มีค่าของพวกเรายังกระจัดกระจายและไม่มีแรงพอที่จะชี้นำหรือกำหนดทิศทางของการศึกษาไทยได้ จึงมีกลุ่มผู้นำของแต่ละรุ่นแต่ละภูมิภาคที่มีโอกาสได้รู้จักกัน ทำงานร่วมกัน มีแนวคิดเดียวกันได้พยายามรวบรวมพลังและสร้างกลุ่มคนที่ถูกปลูกฝังและฝึกฝนด้วยวิธีเดียวกันมีอุดมการณ์เดียวกันโดยก่อตั้งกลุ่ม ในนาม “ชมรมคุรุทายาทแห่งประเทศไทย” เมื่อเมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559ที่ผ่านมา  โดยจัดประชุมสัมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ ครู: กุญแจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ณ จังหวัดชัยนาท  โดยท่านวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นเจ้าภาพ


 

          ในนามประธานชมรมต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ตลอดจนพี่น้องคุรทายาทที่มาร่วมชุมนุมและก่อตั้งชมรมซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญของพวกเรา การก่อตั้ง “ชมรมคุรุทายาทแห่งประเทศไทย”ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเสริมพลัง สร้างสรรค์ เป็นเฟืองเล็กๆของตัวจักรใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของไทยให้ไปในทิศทางที่นักรบในสนามการศึกษาอย่างพวกเรามองเห็นและต้องการให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย ไม่มีเจตนาและเหตุผลในเชิงการเมือง หรือผลประโยชน์อื่นแอบแฝง แต่จะมุ่งเพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อการศึกษาไทยเท่านั้นครับ

          หลังจากที่พบปะกันที่ชัยนาท เราก็ได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจในนามของชมรม โดยเฉพาะการจัดทำเว็ปไซต์ คุรุทายาทดอทเน็ตเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ และข้อคิดเห็นมุมมองเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาไทย โดยภายในเวปไซต์จะบรรจุรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต่อการจัดการศึกษา เช่น คุรุทายาททอล์ค คุรุทายาทโพล หรือความเคลื่อนไหวสำคัญทางการศึกษาเป็นต้น นอกจากนั้นเราก็กำลังดำเนินการเพื่อจัดขอทุนของหน่วยงานราชการเพื่อเป็นปัจจัยที่จะสามารถนำพาพวกเรามารวมกลุ่มกันเพื่อเสนอแนวคิดสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาในครั้งต่อไปครับ

          แต่การเคลื่อนไหวต่างๆ  เพื่อสร้างสรรค์การศึกษานั้น ผมเชื่อมั่นครับว่า พี่น้องคุรุทายาททุกภูมิภาคต่างเคลื่อนไหวทางการศึกษาในแบบฉบับของตนเอง ในรูปแบบที่หลากหลาย แต่ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะได้รวมตัวกัน เพื่อเสนอแนวคิดที่สำคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ ที่ผ่านมาผมได้นำพาตัวแทนคุรุทายาทจากหลายภูมิภาค ได้ขับเคลื่อนในบางเรื่องมาบ้างแล้วจนสำเร็จ นั้นคือการเสนอให้กระทรวงผลิตครูคุรุทายาท ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ชื่อ “โครงการคุรุทายาท” แต่ได้ใช้ชื่ออื่น เช่นการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น แต่เป้าหมายสำคัญคือการนำคนเก่ง คนดี เข้าสู่วงการครูนั่นเองครับ

          คุรุทายาททั้งสิ้น 12 รุ่น กว่า 7,000 คนทั่วประเทศไทย เป็นคนที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด หรือเขตพื้นที่ว่าเป็นครูผู้มีอุดมการณ์  เราจะค่อยๆ ร่วมกันจากเทียนที่สองแสงสว่างในแต่ละที่ รวมกันเป็นแสงเทียนสว่างจ้า จุดการศึกษาไทยให้วัฒนายิ่งขึ้น ภายใต้อุดมการณ์อันเป็นหนึ่งเดียวคือช่วยพัฒนาการศึกษาไทย  ผมมุ่งหวังให้ชมรมคุรุทายาทแห่งประเทศไทยมีความเข้มแข็งและเป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาไทยที่บริสุทธิ์ หากความเข้มแข็งของชมรมแพทย์ชนบทที่สามารถเสนอแนวคิดแล้วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการสาธารณะสุขได้ฉันใด ชมรมคุรุทายาทแห่งประเทศไทยจักเสนอแนวคิดและพัฒนาการศึกษาไทยให้ได้ฉันนั้นครับ 

ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา

ศุภโชค  ปิยะสันติ์

ประธานชมรมคุรุทายาทแห่งประเทศไทย

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • ครูกระแต
    เพิ่มเมื่อ

    เชื่อมั่นและศรัทธาครูทุกท่

บทความที่เกี่ยวข้อง